Vestre Enge og Fællesstranden er en del af Nordfyns natur

Købstaden Bogense

Vestre Enge og Fællesstrand er et smukt engområde direkte op til købstaden Bogense. Området blev allerede inddæmmet og tørlagt i 1817-19 for at skaffe græsning til husdyr, og dele af arealet afgræsses endnu.

 

I 2005 startede et restaurerings og plejeprojekt, der skulle sikre engene og engenes natur for fremtiden. Levende hegn og opvækst blev fjernet, og græsningsområdet blev udvidet til også at omfatte stærkt tilgroede arealer for at redde den efterhånden sjældne majgøgeurt.

 

En dyrket mark blev inddraget og tilsået med enggræsser, og gødskningen ophørte på hele området af hensyn til sjældne engplanter.

 

Samtidig gøres der forsøg på at hæve vandstanden, så truede engplanter og engfugle atter kan etablere sig i området. Dette er endnu ikke lykkedes til fulde; men forsøget fortsætter.

 

Trampesti for besøgende

Der er nu anlagt en 3-4 km lang trampesti for besøgende. Stien er planlagt forlænget mod vest, så det bliver muligt at nyde engnaturen på en 8 km lang rute.

 

Med tiden er det hensigten at lade stien indgå i et større stisystem, der forbinder alle de nordfynske naturområder. På diget er der bygget et fugleskjul, hvorfra man året rundt kan studere engens fugle.

 

Tæt på Vestre Pumpestation er der bygget to redekontainere for den sjældne isfugl. Bænke og borde-bænkesæt er placeret flere steder.

 

En folder, der fortæller om området, er udgivet af den tidligere Bogense Kommune. Folderen findes i folderkasser ved områdets indgange.


Læs mere om den nordfynske natur her.