Fuglelivet varierer hen over året.

I forårsmånederne yngler få par viber og rødben og måske den efterhånden sjældne dobbeltbekkasin, hvis engen er våd nok. Mere almindelige fugle som gråand og grågås yngler også. En gang imellem afsøger rørhøgen området for føde. Efterår og vinter er det gæssene, der præger billedet. Grågæs og de højarktiske bram- og knortegæs græsser i flokke på engen.

 

30_Viber-Ole-Runge-390x600