Den ferske eng er et kulturlandskab fremkaldt af husdyrenes græsning eller høslæt.

Ophører græsningen eller høslættet, gror engen til i tagrør, krat og senere skov. Engarealerne er gået voldsomt tilbage. Som konsekvens af tilbagegangen er de planter og dyr, der har deres levested på den lysåbne eng, også blevet sjældne. Hvis man ikke gødsker, vender planterne langsomt tilbage, og gør man engen fugtigere med åbent vand, finder de fleste engfugle også tilbage.

 

31_Auroraersommerfugle-Ole-Runge-446x501